Hoved sponsor

Her ses en af vores to hovedsponsorer mere tekst, samt info om vores mange andre sponsorerer der er med til at udvikle AGF Håndbold følger snarest - siden er under opbygning!

freja

Hoved sponsor

Her ses en af vores to hovedsponsorer mere tekst, samt info om vores mange andre sponsorerer der er med til at udvikle AGF Håndbold følger snarest - siden er under opbygning!

raundahlmoesby

Sponsorpolitik

Følgende politik er besluttet i AGF Håndbolds Bestyrelse d.16.8.2017

I. Indledning

I AGF Håndbold ønsker vi at give rum til initiativer og nytænkning i forhold til sponsorater, søgning af fondsmidler/legater samt deltagelse i lønnede aktiviteter.

Retningslinjerne beskrevet i denne politik, har til formål at sikre at vi har en klub, der tilstræber lighed, belønner initiativ, og som kan rumme elite – såvel som breddespilleres behov.

Vi vil med retningslinjerne i denne politik understøtte en sund klub-økonomi, og samtidigt give de enkelte hold mulighed for at søge midler til individuelle formål. Der er mange udgifter forbundet med at spille håndbold, og muligheden for at søge midler direkte til holdet, skal sikre, at man efter behov kan nedbringe egenbetaling på arrangementer/events, således at alle kan spille i AGF Håndbold, uanset egen/forældres økonomiske situation.

II. Fælles ansvar for klubbens økonomi

Kontingenter alene, er ikke nok til at kunne sikre klubbens økonomi. Udgifterne til at drive en klub i midtbyen er store, og hvis vi ønsker en klub, som understøtter og fremmer sportslig udvikling, er der behov for at tilføre yderligere midler til klubben.

Sponsorater mm. går derfor i første omgang til at dække en række basisudgifter for holdene. Hvert år (august-august) vil holdene derfor skulle arbejde på at skaffe midler til disse basisudgifter, førend der søges til individuelle behov.

I introduktionsfasen, er beløbene til basisudgifter sat lavere end det forventede fremtidige niveau. Beløbene til basisudgifterne for 2017 er fastsat således:

U10 - U12: 8.500 kr. ex moms
U14 - U18: 8.500 kr. ex moms
Senior, Seriehold: 8.500 kr. ex moms
Senior, Divisionshold8.500 kr. ex moms *

*Der er her tale om sponsorater skaffet af spillere, så hovedsponsorater tælles ikke med.

Fra 2018, vil hold, der spiller uden harpiks skulle finde 10.000 kr. til basisudgifter, hold som spiller med harpiks skal finde 12.500 kr. og divisionshold 17.500 kr.

For at sikre ens vilkår for spillere i en gruppe, gælder det at alle hold i gruppen skal have basisudgifterne dækket, før der kan søges til individuelle formål.

En gruppe skal for ungdommens vedkommende, forstås som årgangens hold, opdelt på drenge og piger. Fx skal basisudgifterne til alle hold på U14 drenge dækkes, førend der kan søges midler til individuelle formål på de enkelte hold.

For seniorholdene betyder det at alle seniorhold skal have dækket basisudgifter, dog opdelt på damer og herrer, før der kan søges til individuelle formål.

For at sikre at der er incitament til at passe godt på et spillersæt, reduceres det fastsatte beløb til holdets basisudgifter med 1500 kr. ex. moms pr. år et spillersæt genbruges. Dvs. at et hold, der har passet godt på tøjet, som derfor kan genbruges, i 2017 alene skal skaffe 8.500 – 1500 kr. =7.000 kr. ex. moms til basisudgifter pr. hold pr. årgang, fordelt på drenge/piger, førend der kan søges midler til individuelle formål.

Har et hold eller en gruppe ikke held til at skaffe de ønskede sponsorater, kan disse i stedet deltage i lønnede aktiviteter eller søge fonds-og puljemidler. AGF Håndbolds Sponsorudvalg sikrer at alle interesserede har adgang til opdaterede lister over potentielle lønnede aktiviteter, samt kan få tips og tricks til at skrive gode fondsansøgninger og lignende.

Når basisudgifterne er dækket, kan de sponsorater, som holdet skaffer, anvendes til at dække udgifter til træningslejre mm.

Beslutninger herom tages af holdet i samråd med træneren, og sponsorudvalget informeres umiddelbart efter beslutningen er truffet.

NB! Det forventes at alle spillere, forældre og trænere har en interesse i at klubbens spillere har så lige vilkår som muligt, og at man ved fordeling af midler aktivt tager stilling til hvorvidt den pågældende fordeling er hensigtsmæssigt ud fra et klubperspektiv.

”Rettesnor”: Ville det skabe problemer, hvis holdets fordeling af midler blev annonceret i et nyhedsbrev i klubben? Hvis ja, så kontakt sponsorudvalget før der træffes en beslutning.

III. Opbakning til klubbens arrangementer

Alle spillere dækker minimum 2 vagter à 4 timers varighed i forbindelse med AGF CUP, klubbens ungdomsstævne, hvis indtægter udgør en væsentlig del af klubbens samlede økonomiske fundament.

IV. Indgåelse af aftaler på vegne af AGF Håndbold

Alle fonds- og legatansøgninger som foretages på vegne af AGF Håndbold skal forhåndsgodkendes af AGF Sponsorudvalg. Behandlingstiden på en henvendelse er max. 72 timer.

Sponsorater kan sælges af alle, og materiale og kontrakter rekvireres ved sponsorudvalget. Det er et krav, at man anvender den redigérbare standardkontrakt, således at formuleringer og layout bliver så ens som muligt. Kontrakt, vejledende priser samt materiale finder hér LINK <------

Enhver, der sælger sponsorater, har til ansvar at sætte sig ind i de krav, som klubben allerede har forpligtet sig til at opfylde, i forhold til aftaler med andre sponsorer. Alternativt, rådføres med materialeansvarlig og/eller sponsorudvalg.

Alle kontrakter fremsendes umiddelbart efter kontraktens indgåelse til kasserer@agfhaandbold.dk; materialeansvarlig@agfhaandbold.dk og sponsorudvalg@agfhaandbold.dk

Bliv sponsor

sponsor@agfhaandbold.dk